vissza 

 

 

 

 

Az

 Együtt Domboriért Egyesület (EDE)

Alapszabálya

 

 

 

Dombori,2004

 

Tartalom:

  

I.              Általános rendelkezések

II.           Az egyesület célja

III.          Az egyesület tagjai

IV.         A tagok jogai és kötelezettségei

V.          Az egyesület szervei

VI.         A képviselet

VII.        Az egyesület közgyűlése

VIII.       Az egyesület elnöksége

IX.      Az egyesület elnöke, alelnöke és titkára

X.        Az egyesület gazdálkodása

XI.       Az egyesület megszűnése

XII.     Vegyes rendelkezések

XIII.    Átmeneti rendelkezés

 

 

 

I. Általános rendelkezések

1./  Az egyesület neve: Együtt Domboriért Egyesület (EDE)

2./  Az egyesület székhelye: 7133 Fadd-Dombori, Akác utca 9. sz.

3./  Az egyesület a tagok szabad akaratából létrehozott, önkormányzattal rendelkező, nonprofit szervezet, amely az alábbi meghatározott célokra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljai elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét.

II. Az egyesület célja

1./  Az egyesület célja Fadd-Dombori lakosainak, üdülőingatlan-tulajdonosainak, érintett vállalkozásainak összefogása egy kulturált, vonzó, minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást, szórakozást, pihenést nyújtó üdülő és lakóövezet megteremtésének elősegítése érdekében, valamint az említettek érdekeinek hatékony védelme a települési önkormányzattal való kapcsolatfelvétellel, rendszeres kapcsolattartással. A szervezeti autonómia magasabb fokát jelentő településrészi önkormányzat létrehozatala, az ezekhez szükséges eszközök, személyi, szervezeti és működési feltételek biztosításával. Hasznos kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek, családi- és gyermekprogramok szervezése.

2./ Az egyesület céljai elérése érdekében az alábbi feladatokat vállalja:

a)      az érdekeltek mind szélesebb körű bevonása a tagságba, az egyesület életébe

b)      programok szervezése

c)      szerepvállalás a közéletben - az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

d)      más társadalmi szervezetekkel kapcsolatfelvétel, az együttműködés formáinak kidolgozása és működtetése

e)      érdekképviselet

f)        eredményes munkakapcsolat kialakítása Fadd Nagyközség Önkormányzatával

g)      támogatók felkutatása

h)      pályázatok írása, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése

 

 

 

 

 

 

III. Az egyesület tagjai

1./    Az egyesületnek bármely természetes- és jogi személy tagja lehet- életkortól, nemtől, állampolgárságtól függetlenül - aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, vállalja az egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést, vállalja, hogy betartja az Alapszabály rendelkezéseit, valamint rendszeresen fizeti a tagdíjat.

2./    Belépési szándékot az erre a célra készített belépési nyilatkozat aláírásával lehet kinyilvánítani.

3./    Pártoló tagok lehetnek mindazok a természetes- és jogi személyek, akik az egyesület céljaival egyetértenek és valamilyen módon támogatást, segítséget nyújtanak. A pártoló tag, ill. annak képviselője részt vehet az egyesület rendezvényein.

4./    A társaság tiszteletbeli tagja az a személy, aki a társaság céljainak megfelelő területen végzett munkája elismeréseként az egyesület tiszteletbeli tagjának választ.

5./    A tagságról és az abban bekövetkezett változásokról az elnök naprakész nyilvántartást köteles vezetni, a hatályos tagjegyzéket az illetékes szervek felhívására köteles bemutatni.

IV.  A tagok jogai és kötelezettségei

A./ Az egyesület rendes tagjának jogai:

1./    Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.

2./    Választhat és megválaszthatják az egyesület szerveibe (az egyesület ügyintézője és képviseleti szervébe magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett vagy magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, amennyiben nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. A kiskorú csak az életkorának megfelelő tisztségre választható, tehát a kiskorú tag számára - a választhatóság szempontjából - a polgárjogi cselekvőképesség törvényes korlátot teremt minden olyan tisztségnél, amelynek ellátása során a szervezet képviselőjeként eljárva érvényes polgári vagy egyéb más jogi nyilatkozatot kell tenni.)

3./    Szavazhat.

4./    Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

 

B./ A tagok kötelezettségei:

1./    Az egyesület tagjai kötelesek az Alapszabályban foglaltakat betartani.

2./    A tag tagdíj fizetésére köteles, ezen túlmenően az egyesület anyagi kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik - az éves tagdíj összegéről, annak módosításáról az elnökség a rá irányadó szabályok szerint határoz.

3./    Az éves tagdíjat a naptári év első negyedének végéig kell megfizetni, az elnökség rendelkezése szerint - az alapítás évének tagdíjáról és megfizetésének módjáról az alapítók döntenek.

C./ A tagsági jogviszony megszűnése:

1./   Ha a tag a tagdíjat nem fizeti. Ha a IV. B./ 3. pontban meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén az elnök írásban felhívja a tagot a tagdíj 30 napon belüli megfizetésére. Ennek elmulasztása esetén a tag tagsági jogai a tagdíjhátralék maradéktalan megfizetéséig, legfeljebb a naptári év utolsó napjáig szünetelnek. A naptári év utolsó napján a tagsági viszony megszűnik, ha a befizetés e napig nem történik meg. A megszűnést az elnök állapítja meg.

2./   Ha az egyesület megszűnik.

3./   Kilépés (a tag az egyesületből írásbeli bejelentés esetén bármikor kiléphet)

4./   Kizárás

5./   Halál esetén

D./ A kizárási eljárás szabályai

 

1.      Az elnökség az egyesületből kizárhatja az a tagot, aki olyan magatartást tanúsít, amely az egyesület célkitűzésének az elérését, önkormányzati elven alapuló működését, vagy egyébként más tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését nagymértékben veszélyezteti.

2.      Kizárásra vonatkozó indítványt az egyesület bármely tagja előterjeszthet. Az előterjesztést írásban, az elnökséghez kell benyújtani. A beadványnak tartalmaznia kell az elkövető nevét, a sérelmezett magatartást a tényeket alátámasztó fontosabb bizonyítékok megjelölésével, valamint a tag (elkövető) kizárására irányuló határozott indítványt.

3.      Az indítványt az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követő 15 napon belül kell előterjeszteni. Ha az Alapszabály másképpen nem rendelkezik, a sérelmezett cselekmény elkövetésétől számított három hónap elteltével kizárási indítvány nem terjeszthető elő.

4.      Abban az esetben, ha a tag az indítványt méltányolható okból nem tudta határidőn belül előterjeszteni, az akadály megszűnésétől számított 15 napon belül azt akkor is benyújthatja, ha a három hónapos határidő már eltelt, vagy abból 15 napnál kevesebb van hátra. Az elkövetéstől számított egy év eltelte után kizárási indítvány az e pontban szereplő akadályoztatásra tekintettel sem terjeszthető elő.

5.      Az elnök a kizárási indítványt haladéktalanul kézbesíti az elnökség tagjainak, és 8 napon belüli határidőre összehívja az elnökség ülését. Az ülésre az indítványozót és az indítvány egyidejű kézbesítésével az érintett tagot meg kell hívni azzal a figyelmeztetéssel, hogy távolmaradásuk az ügy elintézését nem gátolja. Az indítvánnyal érintett figyelmét fel kell hívni továbbá arra, hogy védekezését, az indítvánnyal kapcsolatos álláspontját írásban is előterjesztheti, az ügy tárgyalásán jogi képviselő segítségét is igénybe veheti, illetőleg - távolmaradása esetén - ilyen személlyel is képviseltetheti magát. Az ügy elintézése érdekében az elnök az említetteken túl is megtesz minden szükséges előkészítő intézkedést.

6.      Ha a kizárási indítvány nem felel meg az Alapszabály rendelkezéseinek, de hiánypótlásra lehetőség van, az elnök az előkészítés során ennek megfelelő intézkedéseket hoz.

7.      Az elnökség indokolt határozattal (amelyet a meghozatala után írásba kell foglalni) elutasítja az indítványt, ha a hiánypótlás az ülés időpontjáig nem történt meg, vagy ha a hiány egyébként nem pótolható. Ha ilyen határozat meghozatalára nincs szükség, az elnökség a tényállás tisztázása végett tárgyalást tart. Ennek során meghallgatja a jelen lévő indítványtevőt, az indítvánnyal érintett tagot, annak képviselőjét. A tárgyalás során az általában szokásos bizonyítási eszközök is igénybe vehetők (tanuk vallomásai, okiratok, tárgyi bizonyítékok, stb.).

8.      Az indítvány érdemében a tárgyalást követően az elnökség zárt ülésen határoz. A zárt ülésen a tag kizárásának kérdésében kell szavazni. A tag kizárásához legalább négy elnökségi tag igenlő szavazata szükséges. Amennyiben az indítványtevő, az indítvánnyal érintett tag vagy képviselője jelen van, a határozatot ki kell hirdetni. A határozatot kihirdetés hiányában is írásba kell foglalni, és - ha ez a szabályzat másképpen nem rendelkezik - indokolással kell ellátni. Az indokolás tartalmazza a tényállást, és azt, hogy az elnökség a releváns tényeket milyen bizonyítékok alapján állapította meg. A kizárási indítványt elutasító érdemi határozatot nem kell megindokolni.

9.      A kizárási eljárás során hozott írásba foglalt határozatokat a meghozataluktól számított 8 napon belül kézbesíteni kell az indítványtevő és az indítvánnyal érintett tag részére.

10.  Az elnökség határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye, törvénysértésre alapítva azonban a kizárt tag és az indítványozó egyéb törvényes úton kereshet jogorvoslatot. Erre a lehetőségre az érintetteket a határozatban figyelmeztetni kell.

11.  Ha az 1. pontban meghatározott tartalmú indítvány az elnök (alelnök) vagy az elnökség tagja ellen irányul, illetőleg ha az indítványt ezek valamelyike tette, az érintett tisztségviselő az elnökség fentiekben szabályozott eljárásából ki van zárva.

12.  Ha az előző pontban említett kizárási ok az elnökkel szemben áll fenn, a fentebb szabályozott eljárás során az elnök hatáskörét az alelnök gyakorolja.

 

V. Az egyesület szervei

1./  Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége a közgyűlés.

2./  Az egyesület elnöksége.

3./  Az egyesület képviselője és ügyintéző szerve az elnök.

VI.      A képviselet

1./   Az egyesületet a bíróságok, hatóságok, természetes és jogi személyek előtt az elnök képviseli.

2./   A képviseletet az alelnök látja el, ha

a) Az elnök megbízatása (bármely okból) megszűnik, az új elnök megválasztásáig, mely utóbbi időtartam nem lehet hosszabb 60 napnál;

b) Az elnök akadályoztatása esetén, az alapul szolgáló ok megszűnéséig.

3./    Az akadályoztatást és annak megszűnését az elnökség határozattal állapítja meg. Az akadályoztatásról csak abban az esetben kell határozni, ha annak időtartama előreláthatólag hosszabb 3 hónapnál.

4./    Egyes ügyekben a képviseletet az elnök által meghatalmazott más személy is elláthatja. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

5./    Amennyiben a képviselet az egyesület nevében írásbeli jognyilatkozat megtételét is szükségessé teszi, a következő szabályokat kell alkalmazni:

Az elnök, mint törvényes képviselő, az egyesület nevében írásos jognyilatkozat

megtételére minden korlátozás nélkül, egy személyben jogosult.

Ha nem az elnök az aláíró, és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot

kíván, az alelnök és a titkár együttes aláírása szükséges.

6./    Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök egyedüli, vagy az alelnök és a titkár együttes aláírása szükséges. E személyek nevét és tisztségét be kell jelenteni a számlavezető pénzintézetnek. A pénzintézethez bejelentett tisztségviselők az egyesület nyilvántartásba bejegyzett teljes nevének betű szerinti használata mellett jogosultak a bankszámla feletti rendelkezésre.

 

 

VII. Az egyesület közgyűlése

1./    Az alakuló közgyűlés választja nyílt szavazással az egyesület első elnökét és alelnökét 2 /kettő) évre.

2./    A közgyűlést szükség szerint, de legalább kétévente össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja. A közgyűlés összehívása az elnökség feladata. A közgyűlést írásban, a napirendi pontok megjelölésével kell összehívni, a napirendi pontokat tartalmazó meghívót postai úton kell kézbesíteni.

3./    A közgyűlésen minden tag egy szavazati joggal rendelkezik. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + l fő a közgyűlésen részt vesz. Ha a közgyűlés nem határozatképes, - a 2. pont 3. és 4. mondatában foglalt rendelkezések egyidejű alkalmazásával -15 napon belül új közgyűlést kell összehívni. Az újonnan összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

4./    A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a)  az Alapszabály megállapítása és módosítása;

b)  az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy feloszlatásának való kimondása;

c)  az elnökség megválasztása;

d)  amit e szabályzat vagy jogszabály a hatáskörébe utal.

5./    A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

6./    A közgyűlésen az elnök minden esetben köteles beszámolni az egyesület működéséről az előző közgyűlés óta eltelt időszakban.

7./    A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek és egy tagnak kell aláírnia.

 

 

VIII.   Az egyesület elnöksége

1./    Az egyesület elnökségét a közgyűlés választja meg 2 évre. Az elnökség létszáma 7 fő. Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább 4 tagja jelen van. Döntéseit - ha az Alapszabály másképpen nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

2./    Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a)   az éves költségvetés megállapítása;

b)   az elnök éves beszámolójának elfogadása;

c)   önkormányzati testületekbe jelöltek állítása;

d)  bizottságok létrehozása meghatározott feladatok elvégzésére, a bizottságok beszámoltatása;

e)   a tagdíj mértékének megállapítása;

f)    amit e szabályzat az elnökség hatáskörébe utal.

3./    Az elnökségi tag megbízatása megszűnik:

a)    lemondással,

b)   kilépéssel,

c)    halállal,

d)   kizárással,

e)    az elnökség megbízatásának megszűnésével,

f)     az Alapszabályban meghatározott egyéb okból,

g)  ha személyi körülményeiben olyan változás következik be, amely alapján a tisztség
betöltését jogszabály kizárja.

4./    Az elnökség tagja e megbízatásról egy egyesülethez címzett írásos nyilatkozattal bármikor lemondhat.

5./    Az elnökség - megbízatásának lejárta előtt 30 napon belüli időpontra - új választás céljából köteles a közgyűlést összehívni.

IX. Az egyesület elnöke, alelnöke és titkára

A) Az elnök

1./  Az elnök az egyesület képviseleti és ügyintéző szerve. Alapvető feladta, hogy az éves költségvetés keretein belül szervezze, vezesse és irányítsa az egyesület operatív tevékenységét, összehívni és vezetni az elnökségi üléseket.

2./  Az éves beszámolót és a költségvetés tervezetét az elnök terjeszti az elnökség elé.

3./  Az elnök hatáskörébe tartozik minden olyan ügyben való döntés, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés, vagy az elnökség hatáskörébe, függetlenül attól, hogy ezeket a hatásköröket az Alapszabály az elnök hatásköreként kifejezetten megnevezi vagy sem.

 

B) Az alelnök

1./    Az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint önállóan látja el mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály A/1 pontban meghatározott ügyek intézésével összefüggésben az elnök részére meghatároz.

2./          Az Alapszabályban előírtaknak megfelelően helyettesíti az elnököt.

C) A titkár

1./    Az egyesület titkárát az elnökség választja tagjai sorából nyílt szavazással, a működésére irányadó általános szabályok szerint. A titkárt az elnököt és az alelnököt megválasztó közgyűlést követő első elnökségi ülésen kell megválasztani. Megbízatása két évre szól.

2./    A titkár szervezi, koordinálja és ellátja az elnök és az alelnök tevékenységével, valamint az egyesület szerveinek működésével összefüggő adminisztrációs feladatokat.

3./    Részt vesz az egyesület vagyonának nyilvántartásával és gazdálkodásával kapcsolatos tevékenység ellátásában.

X. Az egyesület gazdálkodása

1./    Az egyesület vagyona a befizetett tagdíjakból és az esetleges más jogi személyek, vagy természetes személyek hozzájárulásából képződik.

2./    Az egyesület tartozásaiért teljes vagyonával felel.

3./    Az egyesület céljai megvalósításához szükséges vállalkozási tevékenységet is folytathat.

XI.      Az egyesület megszűnése

1./   Az egyesület megszűnhet:

a)      feloszlással;

b)      más társadalmi szervezettel való egyesüléssel;

c)      feloszlatással;

d)      megszűnésének megállapításával.

2./  Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonát olyan alapítvány kapja meg, amelynek céljai az egyesület céljaival összhangban vannak.

 

XII.     Vegyes rendelkezések

1./  Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vételi kérelmet az Alapszabállyal és az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének csatolásával kell a Tolna Megyei Bírósághoz beadni.

2./  Az Alapszabályban rögzítetteken túl az egyesület működésére az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

 

XIII.   Átmeneti rendelkezés

Az egyesület titkárát első alkalommal a Titkári tisztséget intézményesítő Alapszabály módosítást jóváhagyó közgyűlési határozat meghozatalát követően tartott első elnökségi ülésen kell megválasztani, megbízatása az első elnök és alelnök megbízatásának lejártáig tart.

Kelt. : Fadd-Dombori, 2004. október 4-én.

Záradék

Ezúton tanúsítjuk, hogy az Együtt Domboriért Egyesület 2004. október 9-én tartott közgyűlése az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt változtatás nélkül, az előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

Fadd-Do